FAQ

Τι είναι η Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), που αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτήρες, μοναδικούς για κάθε Σημείο Παράδοσης του Δικτύου Διανομής. Ο ΗΚΑΣΠ καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Τελικού Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.

Τι είναι ο Συντελεστής μετατροπής στον λογαριασμό φυσικού αερίου:

Ο συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (Νm3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

Τι περιλαμβάνει ο λογαριασμός του φυσικού αερίου;

Χρέωση Προµήθειας + Χρέωση Μεταφοράς + Τέλος ∆ιανοµής + Φόροι και Τέλη (ΕΦΚ, ΤΑΕ, Ειδικό Τέλος 0,5%, ΦΠΑ).

Τιμή Προμήθειας

Η τιµή προµήθειας ανά µήνα βασίζεται στο κόστος προµήθειας του φυσικού αερίου ως αγαθό για την Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από τους Προµηθευτές της, το οποίο είναι µεταβλητό και αναθεωρείται σε µηνιαία βάση.

Τιμή Μεταφοράς

Η τιμή μεταφοράς προκύπτει από το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο μεταφοράς (ΦΕΚ Β 2436/20.06.2019), που η Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως Προμηθευτής αποδίδει στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), για την χρήση του Δικτύου Μεταφοράς σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό τιμολόγησης βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ (σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών του ΕΣΦΑ – ΦΕΚ B’ 2601/28.06.2019).

Τέλος Διανομής

Το τέλος διανοµής είναι ρυθµιζόµενο (ΦΕΚ 444/2017, 3490/2016, Αποφάσεις ΡΑΕ Ο-345, Ο-346, Ο-347, Ο-348) και περιλαµβάνει τη χρέωση ενέργειας διανοµής η οποία αφορά στο αναλογικό σκέλος του κόστους διανοµής και επιπλέον τη χρέωση δυναµικότητας, η οποία επιβάλλεται βάσει της συµβολαιοποιηµένης ισχύος του πελάτη (για την Αττική) ή βάσει του εγκατεστηµένου τύπου µετρητή (για τις λοιπές περιοχές της Ελλάδας).

Φόροι και Τέλη

Τέλος, στην τιµή προστίθενται οι παρακάτω επιβαλλόµενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι και τέλη

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

Πως διαμορφώνεται η τιμή του Φυσικού αερίου;

Η Protergia, συνεργάτης της DomusGas παρέχει το φυσικό αέριο στην εκάστοτε τιμή προμήθειας φυσικού αερίου.

Παράλληλα, μετακυλύει κόστη για τη μεταφορά και διανομή του μέσω των δικτύων φυσικού αερίου τα οποία είναι ρυθμιζόμενα.

Η τιμή προμήθειας, βασίζεται στο κόστος προμήθειας αερίου.

Αναθεωρείται σε μηνιαία βάση ενώ προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα.

Στην τιμή αυτή προστίθεται η τιμή διανομής και το κόστος μεταφοράς, όπως αυτά εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και οι επιβαλλόμενοι φόροι από την Ελληνική Πολιτεία (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Φόροι Φυσικού Αερίου

Οι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται στο φυσικό αέριο από την Ελληνική Νομοθεσία, είναι:

– Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ 43/2016 – Ισούται με 0,000021505 €/kWh.

– Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): ΦΕΚ Β’2536/2014 – Για προστατευόμενους καταναλωτές ισούται με 0,00035 €/kWh.

– Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Ν. 3986/2011 – 0,00108 €/kWh.

– Ειδικό Τέλος 0,5%: Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001 – Ισούται με το 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

– Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.

Γιατί αλλάζει η τιμή του φυσικού Αερίου κάθε μήνα;

Με δεδομένο ότι το μικτό περιθώριο εμπορίας παραμένει σταθερό, η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, το κόστος τελών διανομής από την Οικεία ΕΔΑ και το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από το διαχειριστή ΕΣΦΑ

Τι γίνεται μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου;

1. Σταματάει η παροχή Φυσικού Αερίου την ημερομηνία ολοκλήρωσης του αιτήματος διακοπής, από τον διανομέα του δικτύου (ΕΔΑ).

2. Η εταιρεία θα προβεί στην εκκαθάριση του λογαριασμού σας και θα σας αποστείλει τελικό λογαριασμό.

Μπορώ να καταγγείλω την Σύμβαση όποτε θέλω; Σε ποιες περιπτώσεις;

Μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας προς την εταιρεία. Ειδικά στην περίπτωση αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων της σύμβασης προμήθειας μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που λάβει γνώση της αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων αυτής.

Τι είναι η εγγύηση και γιατί προκαταβάλλεται;

Η εγγύηση είναι ένα ποσό που προκαταβάλλεται στην εταιρεία πριν την υπογραφή της σύμβασης και σας επιστρέφεται αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση. Έχει στόχο την εξασφάλιση της εταιρείας για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής Φυσικού Αερίου. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα ζητήσετε, δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιείτε. Η εγγύηση μπορεί να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της χρέωσης λογαριασμού κατανάλωσής σας.

Πότε ενεργοποιείται η Σύμβαση Προμήθειας;

Η Σύμβαση Προμήθειας θα ενεργοποιείται από και δια της ενεργοποίησης της Σύμβασης Σύνδεσης* και της χορήγησης κωδικού ΗΚΑΣΠ, ενώ η τιμολόγησή σας θα ξεκινά από την ημερομηνία τροφοδότησης του Σημείου Παράδοσης. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση Σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο από την οικεία ΕΔΑ.

* Σύμβαση Σύνδεσης είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και του κυρίου του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο πελάτης, ή του νόμιμου κατόχου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μετά την αποδοχή (έγκριση) από την πρώτη της Αίτησης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Τι είναι η Σύμβαση Προμήθειας;

Είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Α.Ε (ΕΠΑ Αττικής) και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους  Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας (Γ.Ο.Σ.Π.) με τις νόμιμες τροποποιήσεις τους, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, ο οποίος δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την Άδεια.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Επικοινώνησε μαζί μας και θα σου λύσουμε κάθε απορία!

Call Now Button