Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 2020-21

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΩΣ 3.000€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

H ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης. 

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν – οι ίδιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι για τις ανάγκες της δράσης εκπρόσωποι αυτών – την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, λαμβάνοντας αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της δράσης_(ΥΑ Προκήρυξη δράσης, ΦEK 4447-B’/8-10-2020)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Domus Gas για την υποβολή ερωτημάτων και παροχή διευκρινίσεων στο e-mail: info@domusgas.gr.

Δικαιούχοι καταναλωτές και επιλέξιμες κατοικίες

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ωφελούμενοι της δράσης):

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).
 • Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις 07/10/20, προηγούμενη της ημ/νίας δημοσίευσης προκήρυξης).
 • Πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1:

Πίνακας 1

Α/ΑΚατηγορία ωφελούμενωνΠοσοστό επιχορήγησης
Ατομικό “Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης” έως 20.000€65%
Οικογενειακό “Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης” έως 30.000€65%
2Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)100%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη στη δράση εφόσον πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

 • Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία(1).
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή από τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2), και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία.
 • Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα, καθώς και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει αιτηθεί ένταξη για χρηματοδότηση σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

(1) Σημείωση: Σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες, και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων βάσει του κριτηρίου εισοδήματος του πίνακα 1.

Πίνακας 2. Δήμοι Αττικής που συμμετέχουν στη δράση

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔOΝΑΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ)ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΚΡΩΠΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΓΕΡΑΚΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προϋπολογισμός και διάρκεια υλοποίησης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 4.689.000 €. H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους είναι έως την 28 Μαΐου 2021, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή το σύνολο διαθέσιμων πόρων αυτής. Η ΕΔΑ Αττικής θα τηρήσει σειρά προτεραιότητας (η σειρά προτεραιότητας αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης και στη δέσμευση του προϋπολογισμού και δεν εξασφαλίζει την καταβολή επιχορήγησης). 

Η διάρκεια υλοποίησης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου προκειμένου να γίνει η καταβολή της επιχορήγησης ορίζεται με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης ως εξής:

 • 30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30η Ιουνίου 2021,
 • 28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021,
 • 29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 2η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Ύψος επιχορήγησης – Ποιες δαπάνες καλύπτει

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φ.α. σε κατοικίες επιχορηγείται σε ποσοστό 65% (ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων Κ.Ε.Α.) του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού(1) (Ε.Π.) και σύμφωνα με τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα (συμπ. ΦΠΑ).

Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα P (kW)Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ) (€)
Έως και 35kW4.000 €
Άνω των 35kW έως και 50kW6.500 €
Άνω των 50kW έως και 100kW11.500 €
Άνω των 100kW έως και 200kW16.000 €
Άνω των 200kW21.500 €

(1)   Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (Ε.Π.) καθορίζεται σύμφωνα με τα παραστατικά των αναδόχων εγκαταστατών.

Επισημάνσεις:

 • Αν ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι υψηλότερος του Ανώτατου Επιλέξιμου Π/Υ, τότε οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται με ιδία συμμετοχή.
 • Ο ωφελούμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχόν πρόγραμμα επιδότησης εσωτ. εγκαταστάσεων θέρμανσης φ.α. της ΕΔΑ Αττικής.
 • Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό χώρο). Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν για το ποσό που τους αντιστοιχεί την επιχορήγηση που αναλογεί στην κατηγορία ωφελουμένων που ανήκουν.
 • Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δεν είναι επιλέξιμες, καθώς και όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων του παραπάνω πίνακα συμμετέχουν στη δαπάνη με ίδια συμμετοχή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

1.Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης.

2. α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Σημείωση:

 • Το άθροισμα δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€.
 • Το άθροισμα δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Το ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες  
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για τα (2α) και (2β), η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης.

Mη επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση είναι:

 • Οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ)
 • Κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα (αλλά μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ).

Πως δίνεται η επιχορήγηση

Ο ωφελούμενος για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο τη δική του συμμετοχήΤο ποσό επιχορήγησης θα αποδοθεί στον ανάδοχο (εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής εξοπλισμού και κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης) από την ΕΔΑ Αττικής μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης.

Δικαιολογητικά της δράσης

Πίνακας 1: Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης συμμετοχής

α/αΕίδος δικαιολογητικούΠρότυπο δικαιολογητικό
1Αίτηση συμμετοχής στη δράση
2Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής στη δράση & συγκατάθεσης συλλογής προσωπικών δεδομένων αιτούντος
3Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
5Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
Υπεύθυνη δήλωση χρήστη επιλέξιμης κατοικίας (μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες ή χρήσης από συγκύριο ή επικαρπωτή)
6Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
7Φωτοντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (μόνο για κεντρική θέρμανση)
Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή (αποδοχής όρων, υποβολής παραστατικών δαπανών) (μόνο για κεντρική θέρμανση)
9Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο)
10αΈκθεση ενεργειακής επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
10βΦύλλο ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
11Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου
12Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά
13Φωτοαντίγραφο πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 ή Υ/Δ του αιτούντα (μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες)

Σημείωση: Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα δικαιολογητικά 2 έως 7 απαιτούνται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αιτούνται επιχορήγησης.

Πίνακας 2: Δικαιολογητικά πιστοποίησης επιχορηγούμενης εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου

α/αΕίδος ΔικαιολογητικούΠρότυπο Δικαιολογητικό
1-13Όλα τα δικαιολογητικά του Πίνακα 1 για τη συμμετοχή στη δράση
14Δελτίο προιόντος (κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ)
15Έντυπο καταγραφής εσωτ. εγκατάστασης φ.α. – Ολοκλήρωσης Έργου
16Φωτοαντίγραφα παραστατικών λιανικών συναλλαγών αναδόχου/ων
17Φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (πληρωμή αναδόχου από ωφελούμενο)
18Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση καταβολής επιχορήγησης στον ανάδοχο/ους
19Φωτοαντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης
20Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης εσωτ. εγκατάστασης φ.α. (τμήμα τεχνικής περιγραφής)
21Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης εγκατάστασης φυσικού αερίου
22Φωτοαντίγραφο φύλλου ανάλυσης καύσης συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Σε συνέχεια της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και για τη βέλτιστη διαχείριση του προγράμματος επιδότησης της Εταιρείας, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα εξής:

Βασικός όρος του προγράμματος επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου να υλοποιείται εντός τριών μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή. Ο όρος αυτός συνεχίζει να ισχύει απαρέγκλιτα και για τους ερχόμενους μήνες.  Επίσης, για τους μήνες Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, στην περίπτωση όπου το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού υπερβαίνει την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία, θα γίνεται αποδεκτό το αίτημα επιδότησης για όσες περιπτώσεις καλέσουν στην ΕΔΑ Αττικής για τον ορισμό του ραντεβού ενεργοποίησης έως και μία μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

Όσον αφορά στην προσκόμιση των δικαιολογητικών Β’ φάσης (σύμβαση επιδότησης–τιμολόγιο αναδόχου εγκαταστάτη – ΥΔ εκχώρησης – Φύλλο ελέγχου καύσης), ανάλογα με την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης, θα πρέπει:

 • Για όσες περιπτώσεις ενεργοποιηθούν έως και τις 26 Νοεμβρίου ισχύει η 15ήμερη προθεσμία (π.χ. για ενεργοποίηση στις 26 Νοεμβρίου, θα πρέπει τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν το αργότερο έως και τις 11 Δεκεμβρίου).
 • Για όσες περιπτώσεις ενεργοποιηθούν από τις 27 Νοεμβρίου έως και 10 Δεκεμβρίου, λόγω των αργιών στο τέλος του έτους και την υποχρέωση λογιστικής ολοκλήρωσης του 2020, θα πρέπει τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν το αργότερο έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2020.
 • Για όσες περιπτώσεις ενεργοποιηθούν από τις 11 Δεκεμβρίου έως και τις 23 Δεκεμβρίου, θα πρέπει τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν από τη Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές το σχετικό τιμολόγιο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης 2021.
 • Για όσες περιπτώσεις ενεργοποιηθούν από τις 24 Δεκεμβρίου και μετά, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές το σχετικό τιμολόγιο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης 2021.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής

Λόγω των ιδιαίτερων μέτρων κατά της πανδημίας και την εφαρμογή του σχετικού lockdown, η ΕΔΑ Αττικής παρέχει την επιπλέον δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών β’ φάσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πέραν της δυνατότητας κατάθεσής τους στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν ραντεβού.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση epidotisi_eda2020@edaattikis.gr, με τίτλο «Δικαιολογητικά β’ φάσης επιδότησης για το ΗΚΑΣΠ………….», συμπληρώνοντας στο θέμα το σχετικό αριθμό ΗΚΑΣΠ της κάθε περίπτωσης. Στην αλληλογραφία αυτή θα επισυνάπτονται η σύμβαση επιδότησης, υπογεγραμμένη από τους δύο αντισυμβαλλόμενους πέραν της ΕΔΑ Αττικής («καταναλωτής» και «εγκαταστάτης»), το σχετικό τιμολόγιο και η υπεύθυνη δήλωση εκχώρησης του ποσού επιδότησης στον ανάδοχο εγκαταστάτη. Το φύλλο ελέγχου καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση f.kausis@edaattikis.gr.

Η ημερομηνία αποστολής της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να ακολουθεί τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά Β’ φάσης, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, πρέπει να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία για την ενεργοποίηση εσωτ. εγκαταστάσεων για την περίοδο του Νοεμβρίου (05.11.20)

Σας ενημερώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση ύπαρξης υψηλού αριθμού αιτημάτων ενεργοποίησης της τρέχουσας περιόδου, για τον μήνα Νοέμβριο και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης (εφόσον αυτή είναι έως και 30 Νοεμβρίου 2020), θα γίνονται αποδεκτές όσες εξ αυτών καλέσουν στην ΕΔΑ Αττικής για να ορίσουν το ραντεβού ενεργοποίησης έως και 1 ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με την πορεία της πανδημίας, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις σχετικά με τη διαχείριση του προγράμματος.

Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία για την ενεργοποίηση εσωτ. εγκαταστάσεων για την περίοδο του Οκτωβρίου (29.09.20)

Σας ενημερώνουμε ότι,λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση ύπαρξης υψηλού αριθμού αιτημάτων ενεργοποίησης της τρέχουσας περιόδου, για τον μήνα Οκτώβριο και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης (εφόσον αυτή είναι έως και 31 Οκτωβρίου 2020), θα γίνονται αποδεκτές όσες εξ αυτών καλέσουν στην ΕΔΑ Αττικής για να ορίσουν το ραντεβού ενεργοποίησης έως και 1 ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία για την ενεργοποίηση εσωτ. εγκαταστάσεων για την περίοδο του Σεπτεμβρίου (01.09.20)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση ύπαρξης υψηλού αριθμού αιτημάτων ενεργοποίησης της τρέχουσας περιόδου, για τις περιπτώσεις επιδότησης εφαρμόζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η ίδια τακτική διαχείρισης αιτημάτων ενεργοποίησης αναφορικά με τις καταληκτική ημερομηνία. Συγκεκριμένα, για τον μήνα Σεπτέμβριο και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης (εφόσον αυτή είναι έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020), θα γίνονται αποδεκτές όσες εξ αυτών καλέσουν στην ΕΔΑ Αττικής για να ορίσουν το ραντεβού ενεργοποίησης έως και 1 ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία για την ενεργοποίηση εσωτ. εγκαταστάσεων για την περίοδο του Αυγούστου (31.07.20)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, την τρέχουσα περίοδο λόγω του υψηλού αριθμού αιτημάτων ενεργοποίησης γίνεται σημαντική προσπάθεια εκ μέρους της ΕΔΑ Αττικής για την άμεση ανταπόκριση και ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων εντός των καταληκτικών ημερομηνιών. Προτείνεται στους δικαιούχους του προγράμματος να επικοινωνούν εγκαίρως για τον καθορισμό ραντεβού ενεργοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργοποίηση της εγκατάστασής τους εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιόδου, για τον μήνα Αύγουστο, και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης (εφόσον αυτή είναι έως και 31 Αυγούστου 2020), θα γίνονται αποδεκτές όσες εξ αυτών καλέσουν στην ΕΔΑ Αττικής για να ορίσουν το ραντεβού ενεργοποίησης έως και 1 ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος (12.05.20)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά την εξαιρετικά υψηλή ανταπόκριση των καταναλωτών ολοκληρώθηκε η α’ φάση του προγράμματος επιδότησης, όσον αφορά στην υποβολή συμβάσεων σύνδεσης φ.α. μαζί με τα ορθά δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, οι συμβάσεις σύνδεσης μαζί με τα σχετικά αιτήματα ένταξης στο πρόγραμμα, που υποβλήθηκαν στην ΕΔΑ Αττικής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 30.04.20, κάλυψαν πλήρως το διαθέσιμο φετινό προϋπολογισμό.

Οι καταναλωτές, που με την ολοκλήρωση της α’ φάσης κατοχύρωσαν με προτεραιότητα τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα πρέπει να τηρήσουν και τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων βημάτων του προγράμματος.

Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος (26.02.20)

Λόγω της εξαιρετικά υψηλής ανταπόκρισης των καταναλωτών, σήμερα Τετάρτη 26.02.20 οι ήδη παραληφθείσες συμβάσεις σύνδεσης επιδότησης, μαζί με τις καταχωρημένες αιτήσεις σύνδεσης και τα δηλωμένα ενδιαφέροντα ένταξης στο πρόγραμμα υπερκάλυψαν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Για την ισότιμη διαχείριση των αιτημάτων των καταναλωτών, ενημερώνουμε ότι:

 • Για τις αιτήσεις σύνδεσης που θα έχουν καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΑ Αττικής μέχρι και την Πέμπτη 27.02.20, θα πρέπει να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις σύνδεσης μαζί με τα ορθά δικαιολογητικά α’ φάσης επιδότησης έως και την Πέμπτη 30.04.20, προκειμένου να κατοχυρωθεί η σειρά προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης των παραπάνω περιπτώσεων, και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η Εταιρεία θα προβεί σε νέα ενημέρωση. Το υπολειπόμενο ποσό θα είναι διαθέσιμο για τις αιτήσεις σύνδεσης που θα έχουν καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΑ Αττικής από την Παρασκευή 28.02.20 και μετά και με σειρά προτεραιότητας (σ.σ. βάσει της ημερομηνίας καταχώρησης).

Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.000€ από την ΕΔΑ Αττικής

Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την 21η Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΔΑ Αττικής δίνει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.

Σχήμα επιδότησης – Ποιες δαπάνες καλύπτει

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσηςΕγκατεστημένη ισχύς (kcal/h)Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)>200.0003.000€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)170.001–200.0002.250€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)120.001–170.0001.500€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)35.001–120.0001.100€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)<=35.000550€
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)Ανεξαρτήτου ισχύος400€
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήληΑνεξαρτήτου ισχύος400€

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Διάρκεια προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα). 

Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών β’΄φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 30ης Νοεμβρίου 2020.

Πως δίνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Σημείωση: η επιδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης παρέχεται ανεξάρτητα από ποιον προμηθευτή φυσικού αερίου θα επιλέξει ο καταναλωτής και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για την παροχή αυτή, εκτός της υποχρέωσης να υπάρχει σύμβαση προμήθειας με οποιονδήποτε προμηθευτή.

Διαδικασία/βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης – Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης ο καταναλωτής καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά α’ φάσης επιδότησης, με τα οποία δηλώνει στην ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:

1. Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.

2. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνίας έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών Α’ φάσης, ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης, και καταγράφει τη σειρά προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα.

Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και η υποβολή της Υ/Δ δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την κατοχύρωση της σειράς προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιδότησης Α’ φάσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης της Σύμβασης Σύνδεσης δεν είναι αποδεκτή!

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά, αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα), και στη συνέχεια μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.

Σημείωση: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis@edaattikis.gr.

Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής πρέπει να έχει άδεια προμήθειας φ.α. από την ΡΑΕ και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.).

3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά β’ φάσης για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

1. Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.

2. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

Πίνακας δικαιολογητικών επιδότησης

ΔικαιολογητικάΠολυκατοικία (κεντρική θέρμανση)Διαμέρισμα (αυτόνομη θέρμανση)Μονοκατοικία (αυτόνομη θέρμανση)
Α’ φάσηΥπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και αποδοχής όρων συμμετοχής – Για ενεργό δίκτυο φ.α.
Α’ φάσηΥπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και αποδοχής όρων συμμετοχής – Για προγραμματισμένες επεκτάσεις δικτύου φ.α. το 2020
Α’ φάσηΦωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με ημ/νια έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από ημ/νια κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης)
B’ φάσηΣύμβαση επιδότησης
B’ φάσηΥπεύθυνη δήλωση εκχώρησης επιδότησης
B’ φάσηΤιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

 • Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα κατατεθούν από τις 21 Φεβρουαρίου 2020 και μετά (σ.σ. δεν είχαν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου ως και τις 20 Φεβρουαρίου 2020).
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν (με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα) μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα και φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομιών). Οι περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης δεν δεσμεύουν προτεραιότητα συμμετοχής και προυπολογισμό επιδότησης.
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου για το 2020σύμφωνα με τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα προγραμματισμό επεκτάσεων. Η επιδότηση δεν ισχύει στην περίπτωση μη προγραμματισμένων επεκτάσεων,
 • H επιδότηση ισχύει εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.
 • Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Η καταληκτική ημερομηνία αυτή σε κάθε περίπτωση δε δύναται να υπερβεί την 30η Νοεμβρίου 2020.
 • Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
 • Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 20η Φεβρουαρίου 2020 και μετά.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • Η επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΠΑ).
 • Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας.
Call Now Button

Νέα Επιδότηση Αερίου έως 3.000€

X